Ayetel Kürsinin İnişi
22 Haziran 2024

Ayetel Kürsinin İnişi

Ayetel Kürsi'nin İnişi

Kürsi ve Allah'ın Kürsisi

Kürsi; taht, koltuk anlamına gelir. Kök anlamıyla üst üste katlanmayı, bir araya toplanmayı belirtir. Belli parçaların bir araya toplanmasından, üst üste eklenmesinden oluştukları için sandalye, koltuk, taht gibi üzerine oturulacak eşyaya kürsi denilmiştir. Mecazi olarak da ilim, güç, egemenlik, sultan gibi anlamları dile getirir. Kur'an'da Allah'ın da bir kürsisi olduğu, bu kürsinin gökleri ve yeri içine aldığı belirtilir.

Bu ayet bu özelliği nedeniyle Ayetel Kürsi (Ayetü'l-Kürsi) olarak adlandırılır.

Allah'ın Kürsisi'nin Mahiyeti

Allah'ın kürsisinin mahiyeti hakkında Kur'an'da bilgi verilmez. Hz. Peygamber'den (S.A.V.) gelen rivayetlerde de bu konuda bir açıklama yoktur. Taberi'nin kaydettiği bir hadise göre yedi gök kürsi içinde bir kalkan içine atılmış yedi dirhem gibi kalır. Ebu Zer'in rivayet ettiği bir hadis de Kürsi'nin arş karşısındaki durumunu belirler: "Arş içinde Kürsi, yeryüzünde bir çölün içine atılmış demir bir halka (yüzük) kadardır."

Kürsi'ye Getirilen Yorumlar

Ayetel Kürsi'de söz konusu edilen Allah'ın kürsisine müfessirlerce getirilen yorumlar başlıca dört görüş çevresinde toplanır:

  • Birinci görüşe göre Kürsi, gökleri ve yeri kaplayan büyük bir cisimdir. Bu görüştekilerden Hasan el-Basri ayrıca Kürsi'nin Arş ile aynı şey olduğunu söyler. Ona göre üzerine oturulması nedeniyle tahta bazen arş, bazen de kürsi denmektedir. Bazı bilginler Hasan el-Basri'ye karşı çıkarak kürsi ile arşın ayrı şeyler olduğunu savunurlar. Bunlardan bazıları Kürsi'nin Arş'ın altında, yedinci semanın üstünde olduğunu söylerken, İmam Süddi'nin de içinde olduğu diğerleri yerin altında bulunduğu görüşünü öne sürerler. Said İbn Cübeyr'in rivayet ettiğine göre İbn Abbas Kürsi'nin Allah'ın ayaklarını koyduğu yer olduğunu söylemiştir.
  • İkinci görüş Kürsi'yi Allah'ın hükümranlığı, kudreti ve mülkü olarak yorumlar. Kürsi'nin cisimliğini reddeden bu görüşe göre uluhiyyet (tanrılık) ancak kudretle olur ve oturulan yere kürsi dendiği gibi bazen üzerine oturana da kürsi adı verilir. Bu nedenle Allah'ın kürsisi O'nun hükümranlığına, dolayısıyla kendisine işarettir.
  • Üçüncü görüşe göre Kürsi Allah'ın ilmidir. İlim, âlimin dayandığı şey olması bakımından kürsi olarak adlandırılır. Kendisine güvenilen, dayanıla âlimlere de kürsiler denilir. Bu nedenle ayetteki Kürsi Allah'ın ilmini ifade etmektedir.
  • Kürsi'nin Allah'ın büyüklüğünü, ululuğunu dile getirdiği yolundaki yorum dördüncü görüşü oluşturur. Keffal'in diğerlerine yeğlediği bu görüşe göre Allah, büyüklüğünü anlatmak için insanların kolayca anlayabileceği benzetmeler yapar. Allah'ın evi (Beytullah, Kâbe), Allah'ın eli (Yedullah, Hacerü'l-Esved) gibi deyimler de aynı amaçla kullanılır. Bunları maddi anlamlarıyla anlamak doğru değildir ve kişiyi tecsim (Allah'ı cisim gibi düşünme) ve teşbih (Allah'ı insana benzetme) yanlışına götürür.

Müfessirlerin Görüşleri

Müfessirlere göre kürsi konusunda nassa dayalı bir delil olmadıkça te'vile gitmek doğru değildir. Bu nedenle kürsiye ilişkin ayetin açık anlamına uygun ilk görüşün doğru kabul edilmesi gerekir. Ancak bu görüşten yola çıkarak Allah'ın cisim olduğu, insanlara benzediği gibi bir sonuca varmaktan da sakınmak gerekir.

Ayetel Kürsi'nin Fazileti

Bakara suresinin iki yüz elli beşinci ayetine Ayetel Kürsi denir. Ayette geçen kürsi tabirinden dolayı bu ismi almıştır. Kur'an-ı Kerim'in bütünü içinde ayrı bir fazileti olan bu ayet hakkında Resulullah'tan bazı hadisler nakledilmiştir.

Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah'ın yüceliği, sıfatları, kâinatta meydana gelen büyük olayların tamamen onun iradesi doğrultusunda vuku bulduğu, onun isteği ve izni olmadan hiçbir kimsenin başkasına şefaat edemeyeceği, O'nun kürsüsü, göklerde ve yerdekilerin ona ait olduğu hakkında bilgi verilmektedir.

Hadislerde Ayetel Kürsi

Muhammed b. İsa'dan nakledildiğine göre İbnü'l-Aska şöyle der: "Adamın biri Hz. Peygamber'e gelip 'Kur'an'ın en faziletli ayeti hangisidir?' diye sordu. Rasulullah (S.A.V.) şöyle buyurdu: "Allah'u Lâ ilâhe illâ huve'l-Hayyu'l-Kayyûm."

Başka bir hadiste de: "Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki Ayetel Kürsi'dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır."

Rasulullah (S.A.V.) bir defa Ka'b oğlu Ubey'e, ezberinde olan ayetlerden hangisinin daha yüce olduğunu sormuş, "Allah ve Rasulu daha iyi bilir" cevabını alınca, soruyu tekrar etmiş, bunun üzerine Ubey, bildiği en yüce ayetin "Allahu lâ ilâhe illâhüve'l-Hayyu'l-Kayyûm" olduğunu söylemiştir. Rasulullah (S.A.V.) aldığı cevaptan memnun olarak Ubey'in göğsüne vurarak: "Ey Ebu Münzir! İlim sana kutlu olsun." buyurmuştur.

Ayrıca Hz. Peygamber (S.A.V.) "Ayetel Kürsi Kur'an ayetlerinin şahıdır" buyurmuştur.

Ayetel Kürsi'nin Meali

Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah'ın yüceliği, sıfatları, kâinatta meydana gelen büyük olayların tamamen onun iradesi doğrultusunda vuku bulduğu, onun isteği ve izni olmadan hiçbir kimsenin başkasına şefaat edemeyeceği, O'nun kürsüsü, göklerde ve yerdekilerin ona ait olduğu hakkında bilgi verilmektedir.

Meali şöyledir:

"Allah (ibadete en layık olandır), O'ndan başka ilah yoktur. Diridir (ezeli ve ebedidir), Kayyumdur (yaratıkların bütün işlerini düzenleyicidir. Yaratmada, rızık vermede mahlukatın yegâne sahip ve hâkimi olup her şey onun sayesinde ayakta durur). Onu ne bir uyuklama alır ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmaksızın yanında kim şefaat edebilir? O, (bütün yaratılmışların) önlerindekini (dünyadaki bütün yaptıklarını, açıklayıp gizlediklerini) ve arkalarındakini (ahirette olacak şeyi) bilir. Onun ilminden, kendisinin dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun kürsüsü (ilmi) gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onların (göklerin ve yerin) korunması O'na ağır gelmez. O, çok yüce ve çok büyüktür."

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Ayetel Kürsi Fazileti

Ayetel Kürsi Fazileti

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Amener Resulu Oku

Amener Resulu Oku

Ayetel Kürsi Meali

Ayetel Kürsi Meali

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsinin İnişi

Ayetel Kürsinin İnişi

Ayetel Kürsi Tefsiri

Ayetel Kürsi Tefsiri